İSG C Sınıfı Soruları 2

11.      Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.

 

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında;  sesli yangın uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az …..… ve en çok …….. ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.”

 

 1. 75 dBA, 120 dBA
 2. 80 dBA, 100 dBA
 3. 85 dBA, 115 dBA
 4. 90 dBA, 125 dBA

 

Doğru cevap: a

KONU: 29 Yangın

 

 12.  Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)      Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.

 

b) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.

c) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun

olacaktır.

 

d) İşverenin, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda teorik eğitim

vermesi yeterlidir. Ayrıca uygulamalı olarak eğitim  vermesine gerek yoktur.

 

       Doğru cevap: a

KONU: 33 Kişisel Koruyucu Donanımlar

 13.  İşyerlerinde çıkması muhtemel yangın cinslerine karşı öncelikle bulundurulması gereken yangın söndürme cihazına ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

a. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

d. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu,

Doğru cevap: d

KONU: 29 Yangın

 

14.İçtihatları Birleştirme Kararlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a. Bazen Yargıtay kararları arasında çelişkiler olabilir. Bu çelişkiler İçtihatları Birleştirme

Genel Kurulları’nca giderilir.

b. İçtihat birleştirme kararları da kanunlar gibi, Resmi Gazete’de yayımlanır.

c. İçtihat birleştirme kararları, sadece adalet mahkemelerini bağlar, Yargıtay Dairelerini

bağlamaz.

d.Büyük Genel Kurul, yargı bakımından, ancak içtihat birleştirme kararı vermekle yükümlü

olduğu halde, Küçük Genel Kurullar, hem mahalli mahkemelerin direnme kararlarını

inceler, hem de içtihat birleştirme kararı verir.

 

Doğru cevap: c

15. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır?

 1. 18 yaşını bitirmemiş işçiler Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamındaki hiçbir işte çalıştırılamaz
 2. Bazı Ağır ve Tehlikeli işlerde, On altı yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir.

III. Mesleki Eğitim almamış işçiler Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz

IV. İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

 

a)      III, IV

b)      II, III

c)      I, II, IV

d)     I

 

Doğru cevap: d

KONU: 43 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

 

 16.  İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

a. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

b. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

c.Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı  işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

d.Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri doğru değildir.

Doğru cevap:c

KONU: 9 İSG Kurulları

 

17.  İş Kanunu kapsamında olan bir işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturulaması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

a)      İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalıdır

b)      İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalıdır

c)      İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalıdır

d)     İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde üretiliyor olmalıdır

 

Doğru cevap: a 

KONU: 8 İşyeri sağlık Güvenlik Birimleri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri

18.   “Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder”. Şeklinde hizmet akdi tanımının  yer aldığı kanun aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

a ) 4857 sayılı İş Kanunu

b) Borçlar Kanunu

c) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

d) Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu

Doğru cevap: b

KONU: 7 Kanunlarda İSG

 

19.  Güvenlik  ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı  işaretlerin özelliklerinden değildir?

 

a) Üçgen  biçimindedir

b) Zemin mavidir.

c) Çerçeve siyahtır

d) Piktogram siyahtır

      Doğru Cevap: b

      KONU:31 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

20.  İş Kanununa göre Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?

a) 6 hafta

B) 12 hafta

c) 16 hafta

d) 18 hafta

Doğru cevap: d

KONU: 46 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 

İSG C Sınıfı Soruları

 

1-      Kimyasal maddelerin toksik etki (zehir etkisi) göstermesi ve bu toksik etkinin şiddeti aşağıda belirtilen faktörlerden hangisine bağlı değildir?

a. Vücuda giren maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine,

b.  Kullanımı sırasında alınan sağlık  ve güvenlik tedbirlerine,

c.  Kimyasala maruz kalan kişinin  cinsiyetine,

d.  İşçinin hangi vardiyada çalıştığına

 

Doğru cevap:  d

KONU: 15 Kimyasal Risk Etmenleri

 

 1. 2.      ………………. ;     Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı İşlerde ve İşyerlerinde alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ekinde “çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyerleri havasında   bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları”   olarak  tanımlanmıştır.

 

Kimyasalların işyeri havasında bulunmasına ilişkin yukarıda tanımı yer alan kavram aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 

 1. MAK Değer
 2. MEL Değeri
 3. NIOHS REL Değeri
 4. TLV STEL Değeri

 

Doğru cevap: a

KONU: 15 Kimyasal Risk Etmenleri

 

 

 1. 3.      Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları aşağıda belirtilen periyotlardan hangisinde yapılmalıdır?

 

 1.  En az 3 ayda bir    b. En az 6 ayda bir   c. En az yılda bir     d. En az 5 yılda bir

 

Doğru cevap c

KONU: 29. Yangın

 

 1. 4.      Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Depo kapısı metal olmalıdır.
 2. İmalat bölümündeki motorlar eX -proof olmalıdır.
 3. İşyerinin zemini, hafif eğimli olmalıdır
 4. Doğalgaz/LPG kullanılan yerlerde gaz dedektörlü alarm sistemi bulunmalıdır.

Doğru cevap: a

KONU: 15. Kimyasal Risk Etmenleri

 

 1. 5.      Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır.
 2. Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneşin ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır.
 3. Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.
 4. Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır.

Doğru cevap:b

KONU: 21/ Kaynak işlerinde güvenlik

 1. 6.      İşyerlerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  1. Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.
  2. Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılabilecektir.
  3. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.
  4.  Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.

Doğru cevap: b

KONU: 12 İşyeri Bina ve Eklentileri

 

7-  Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır?

 

 1. Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir.

b. 4 adet

c. 2 adet

d. 1 adet

 

Doğru cevap: c

KONU: 35 Basınçlı Kaplarda Güvenlik

 

 

8- Aşağıda belirtilenlerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu değilidir?

 

a. Kısa devre ve topraklama teçhizatı.

b. Istaka

c. Deri Eldiven

d. Yangın söndürme Cihazı

 

Doğru cevap:c

KONU: 19 Elektrikle Çalışmalarda İSG

 

 

 1. 9.      Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan hususlardan değildir?
 2. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
 3. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
 4. Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
 5. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Doğru cevap: c

KONU:28 Yetişkin Eğitimi, Sağlık Güvenlik Eğitimi, İletişim

 

 1. 10.  Tanzimattan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek  tazminat işveren tarafından ödenecektir.” Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 

 1. Dilaverpaşa Nizamnamesi
 2. Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa
 3. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa
 4. Maadin Nizamnamesi

 

Doğru cevap: d

KONU: 2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan hususlardan

İSG Soruları

Web sitemiz açılmıştır.

Sitemizin amacı İSG de çıkmış ve çıkabilecek tüm soruları bulmanıza yardımcı olmaktır.